Product gerelateerde bescherming van ons milieu

Vind je milieubescherming belangrijk?

Wij ook! Vanaf de vroegste ontwikkeling van een nieuw product, zorgen we ervoor dat we onze hulpbronnen verantwoordelijk gebruiken, om zo het milieu te beschermen. Deze doelstelling is door het bestuur stevig in onze bedrijfsrichtlijnen verankerd.

Bij het fabriceren van componenten voor Sennheiser, vertrouwen we op innovatieve technologieën die onze impact op het milieu minimaliseren. Dezelfde strategie wordt toegepast bij het gebruik van onze producten door de consument. Klanten van Sennheiser kunnen er dus gerust op zijn dat ze producten van de hoogste kwaliteit kiezen.

De bescherming van ons milieu beslaat de gehele levenscyclus van een product. We investeren hierin om op lange termijn concurrerend te blijven en onze banen veilig te stellen. We profiteren van onze zeer gemotiveerde werknemers en ervaren specialisten. Op alle productielocaties hebben we gekwalificeerde en speciaal getrainde deskundigen in dienst, die zich uitsluitend bezighouden met alle kwesties op gebied van arbeidsgezondheid en - veiligheid, alsook milieubescherming.

Sennheisers productgerelateerde milieubescherming speelt zich af op de drie belangrijkste terreinen van conformiteit van materialen, terugwinning/hergebruik/recycling, en energie-efficiëntie.

Conformiteit van materialen

"Grondstoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en/ of het milieu, zijn bij wet verboden, of er worden grenswaarden voor gedefinieerd. De regelgeving wordt voortdurend bijgesteld op basis van technologische vooruitgang en nieuw onderzoek. Dit geldt voor zowel nationale als internationale regelgeving. Sennheiser voldoet aan alle regelgeving die geldt voor onze producten op de verschillende markten. We hebben speciale processen ontwikkeld om ons hierop te toetsen. Hieronder worden enkele belangrijke eisen kort beschreven.

REACh

De hierboven beschreven RoHS-richtlijn stelt grenzen aan het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De Europese regelgeving voor de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACh) is opgesteld om de menselijke gezondheid en het milieu in hun algemeenheid te beschermen tegen alle stoffen die als gevaarlijk gecategoriseerd zijn. Omdat de REACh-regelgeving extreem complex is, onderhoudt Sennheiser nauw contact met haar leveranciers om gezamenlijk aan de vereiste taken te voldoen. Hieronder worden enkele belangrijke verplichtingen beschreven:

 • Registratie
  Volgens de REACh-regelgeving zijn we bij het fabriceren van producten niet direct betrokken bij de registratie. Maar onze leveranciers zijn wel aan deze verplichting onderhevig, en wij werken nauw met hen samen.

 • SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern
  De actuele SVHC-lijst (kandidatenlijst) definieert stoffen waarvoor een registratieplicht bestaat ten behoeve van klanten en latere gebruikers. De lijst is te vinden op de website van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA):
  http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
  Volgens artikel 33 van de REACh-regelgeving, moet de fabrikant ""de consument voorzien van alle beschikbare informatie betreffende het veilig gebruik van het product, en moet tenminste de naam van de betreffende stof verstrekt worden.

 • REACh-stoffen Appendix XIV en XVII
  Op basis van de stoffen die op de kandidatenlijst beschreven staan, bepaalt de EU welke van deze stoffen autorisatie vereisen. Deze worden vervolgens gepubliceerd in Appendix XIV:
  https://echa.europa.eu/authorisation-list
  In samenwerking met onze leveranciers, ondernemen wij gepaste actie wanneer onze producten stoffen bevatten die in Appendix XIV opgenomen zijn, om deze te vervangen.
  Beperkingen worden in Appendix XVII beschreven:
  https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
  De beperkingen zijn zeer specifiek en omvatten vaak grenswaarden. Ook hierover onderhoudt Sennheiser nauw contact met haar leveranciers om ervoor te zorgen dat we aan de materiaalbeperkingen voldoen. Meer details over REACh zijn te vinden op
  http://echa.europa.eu/

RoHS

De Europese Richtlijn voor Beperking van Gevaarlijke Stoffen (Restriction of Hazardous Substances -RoHS) definieert ""Beperkt gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur"".

De eisen die in de RoHS-richtlijn zijn vastgelegd, worden continu aangepast middels de Europese wetgeving. Wij brengen producten op de markt die aan de RoHS-richtlijn voldoen, dankzij het vroegtijdig aanpassen van fabricageprocessen en materiaalselectie bij zowel Sennheiser als externe leveranciers. Onze naleving van de RoHS-richtlijn wordt gedocumenteerd in de EG-Verklaring van Overeenstemming, die via onze website kan worden bekeken of gedownload."

Energie-efficiëntie

Een van de bekendste en meest controversiële voorbeelden van energiebesparing is het verbieden van gloeilampen door de EU.
Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel energie bespaard kan worden door bepaalde lampenpeertjes te vervangen? In 2007 waren gloeilampen in de EU verantwoordelijk voor het verbruik van ca. 112 TWh (Tera-wattuur, oftewel 1 triljoen [1012] wattuur). Dat staat gelijk aan een CO2-uitstoot van 45 megaton. Ter vergelijking: de CO2-uitstoot van de stad Hannover door energieverbruik (dus verkeer niet meegerekend) bedroeg 4,6 megaton in het referentiejaar 1990. Volgens voorspellingen zal dat verbruik stijgen tot 135 TWh in 2020 als er geen actie ondernomen wordt. De regelgeving voor energie-efficiëntie moet het energieverbruik met 20% laten dalen tegen het jaar 2020.

Maar energieverbruik kan niet alleen via lampenpeertjes verminderd worden. Wereldwijd zijn er steeds meer productgroepen met potentie tot een flinke energiebesparing, op de volgende voorwaarden: de producten verbruiken een relatief grote hoeveelheid energie, ze worden in grote hoeveelheden verkocht, en er bestaat de mogelijkheid ze opnieuw te ontwerpen om hun energie-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren. Voor Sennheiser gaan deze voorwaarden op voor externe stroomvoorzieningen, standby-producten en batterij-opladers.

Afval

Terugwinning, hergebruik en recycling. De producten van Sennheiser worden niet alleen ontworpen met afwezigheid van gevaarlijke stoffen en een laag energieverbruik in ons achterhoofd. Ze worden ook ontworpen om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben aan het einde van hun levenscyclus, en zo ver mogelijk gerecycled te kunnen worden. Daarom draagt Sennheiser oude producten, batterijen en verpakkingen over aan daarvoor gekwalificeerde afvoerbedrijven.

Er zijn twee dingen nodig om voor een soepele en correcte recycling en afvalverwerking te zorgen:

 • Sennheiser betaalt voor de toekomstige recycling wanneer producten op de markt gebracht worden – want niemand kan ooit weten wanneer een consument zal besluiten het apparaat weg te doen
 • Sennheiser streeft ernaar alle benodigde informatie voor terugwinning of recycling van haar producten te verstrekken. Deze informatie wordt wereldwijd beschikbaar gesteld voor alle dochtermaatschappijen van Sennheiser, om ervoor te zorgen dat de producten in ieder land correct geregistreerd kunnen worden, overeenkomstig de toepasbare lokale afvalregelgeving.

WEEE-richtlijn

Het doel van de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is het bevorderen van afvalrecycling om de hoeveelheid afval te verminderen en om natuurlijke hulpbronnen te sparen. Als synergetisch effect wordt tegelijkertijd milieuvervuiling tegengegaan.

Sennheiser draagt zorg voor het ecologisch recyclen en hergebruiken van haar elektronische apparatuur en staat daarom ingeschreven bij het Duitse nationale register voor elektronisch afval (Stiftung EAR) met de apparatuur die op de Duitse markt gebracht is. Het WEEE-registratienummer is:

 • DE 47419280 voor Sennheiser
 • DE 41402700 voor Georg Neumann

Op het label wordt een doorgekruiste afvalcontainer getoond, dat is het WEEE-logo. WEEE staat voor Waste Electrical and Electronic Equipment, oftewel 'afgedankte elektrische en elektronische apparatuur'. Dit betekent dat elektrische apparatuur niet bij het huisafval gedaan mag worden, maar apart dient te worden verzameld via speciale inzamelpunten. Een dergelijke professionele verplichting zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, ook voor batterijen – deze horen nooit bij het huisvuil gegooid te worden!

Verpakking

Regelgeving voor verpakkingen heeft vaak meerdere doelen. Aan de ene kant moet de impact van afval op het milieu in zowel lidstaten als in derde landen geminimaliseerd worden, zodat een hoge mate van milieubescherming gewaarborgd wordt. Zo gelden er bijvoorbeeld beperkingen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in verpakkingsmateriaal. Aan de andere kant dient een soepele handel op de Europese markt bevorderd te worden, en moeten handelsbeperkingen en marktverstorende invloeden zoals oneerlijke concurrentie worden voorkomen. Afvalvermindering heeft daarom de hoogste prioriteit, gevolgd door hergebruik en recycling van materialen. De andere vormen van recycling hebben een lagere prioriteit.

Het registratienummer voor verpakkingen die in Duitsland in omloop worden gebracht is:

DE2262469214372 voor Sennheiser
DE 3700 7915 4461 9 voor Georg Neumann

Batterijen

Batterijen en accu's die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten, mogen niet in omloop worden gebracht. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de inzameling, verwerking en recycling van oude batterijen en accu's. Deze regelgeving dient in veel gevallen als aanvulling op landelijke regulering van afvalverwerking, en bevordert een hoge mate van inzameling en recycling. De richtlijnen hebben niet alleen tot doel de impact van batterijen op het milieu te verbeteren, maar ook de bescherming van alle personen die bij de levenscyclus van batterijen en accu's betrokken zijn, dat zijn fabrikanten, distributeurs en consumenten. Bovendien is het de bedoeling om de arbeidsomstandigheden voor afvalverwerking en recycling te verbeteren.

Het registratienummer voor batterijen en accu's die in Duitsland in omloop worden gebracht is: DE222970880
Het registratienummer voor het Wettelijk Register Batterijen van de Duitse milieudienst (UBA) is: 21004719.